วิสัยทัศน์ด้านยุทธการและการฝึก

การฝึกเป็นการสร้างความพร้อมให้กับกำลังพล เพื่อให้สามารถตอบสนองแนวทางการใช้กำลังพลของกองทัพบก 5 ประการ ได้แก่ การป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติภารกิจ ถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ ในสภาพภูมิประเทศและสถานการณ์ต่าง ๆ ทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม เพื่อเตรียมกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งของตน อันจะเป็นผลให้ทุกนายสามารถปฏิบัติภารกิจตามคำสั่ง และแผนการฝึกประจำปี ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ส่งผลเป็นส่วนรวมให้กองทัพบกมีความพร้อมรบ ความต่อเนื่องในการรบและความทันสมัย สามารถเผชิญต่อภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ และเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของกำลังพล ให้สามารถใช้งาน ปรนนิบัติบำรุงและรักษายุทโธปกรณ์ ของหน่วยมีอยู่ในปัจจุบัน หรือจำเป็นต้องมีในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูง ทั้งความรู้ทางวิชาการทหาร รวมทั้งในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากวิชาการทหาร อันจะเป็นผลให้กำลังพลได้รับการพัฒนาทางความคิด และมีความรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และการนำความรู้ประสบการมาขยายผลภายในหน่วย เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การเตรียมการ และภารกิจ เดือน มิ.ย.52

ภารกิจ เดือน มิ.ย. 52
1. การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/52
2. การฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็ก รุ่นที่ 5
3. การผลัดเปลี่ยนกำลังพล ประจำ กอ.ถปภ.ฯ วังไกลกังวล
4. การเตรียมการ วันสถาปนาหน่วย 4 ก.ค.52
5. การเตรียมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอนหมวด
6. งานพระราชทานปริญญาบัตร ม.นครพนม