วิสัยทัศน์ด้านยุทธการและการฝึก

การฝึกเป็นการสร้างความพร้อมให้กับกำลังพล เพื่อให้สามารถตอบสนองแนวทางการใช้กำลังพลของกองทัพบก 5 ประการ ได้แก่ การป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติภารกิจ ถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ ในสภาพภูมิประเทศและสถานการณ์ต่าง ๆ ทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม เพื่อเตรียมกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งของตน อันจะเป็นผลให้ทุกนายสามารถปฏิบัติภารกิจตามคำสั่ง และแผนการฝึกประจำปี ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ส่งผลเป็นส่วนรวมให้กองทัพบกมีความพร้อมรบ ความต่อเนื่องในการรบและความทันสมัย สามารถเผชิญต่อภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ และเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของกำลังพล ให้สามารถใช้งาน ปรนนิบัติบำรุงและรักษายุทโธปกรณ์ ของหน่วยมีอยู่ในปัจจุบัน หรือจำเป็นต้องมีในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูง ทั้งความรู้ทางวิชาการทหาร รวมทั้งในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากวิชาการทหาร อันจะเป็นผลให้กำลังพลได้รับการพัฒนาทางความคิด และมีความรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และการนำความรู้ประสบการมาขยายผลภายในหน่วย เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

หน้าที่ผู้บริหาร

หน้าที่ผู้บริหาร
หลังจากที่ได้ทำงานมาหลายปี ก็เลยใช้สมองอันน้อยนิดมาคิดว่าผู้บริหารควรมีหน้าที่ความรับผิดชอบใดเป็นพื้นฐานในการจึงสรุปเอาว่าน่าจะประมาณนี้ละน่า
....1. รับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
2. ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
3. มองความเป็นไป(ประเมิน วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง) และวางยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ 1, 2, 3, 4, 5, 10 ปี
4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ วินัย ประสิทธิภาพ
5. สร้างเครือข่ายองค์กร
6. ใช้เทคโนโลยีเพื่อ พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับยุคสมัย
7. ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมต่อทุกคน(ลูกน้องและเจ้านาย)
8. ผสานความสามัคคีภายในองค์กรให้เข็มแข็ง
9. ใช้บุคลากรให้ตรงกับความสามารถ และเสริมสร้างเพิ่มศักยภาพของเขา
10. กำจัดบุคคลที่ไม่สามารถพัฒนา
11. รับฟังทุกความคิดเห็น
12. แข็งขันภายใต้กติกา
13. รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
14. มีอารมณ์ขันและความเป็นมิตรต่อทุกคน
15. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ“My boss & Owner paid me to solve problem, is not create problem.” Now, what are you doing?!!!